Skip to main content

Duy trì các mô hình phòng, chống mại dâm

Phòng chống mại dâm

Hiện có 37 địa phương đã xây dựng thí điểm và duy trì mô hình phòng, chống mại dâm từ các năm trước, trong đó có khoảng 690 người bán dâm và 3.446 người có nguy cơ cao được hưởng lợi từ mô hình.

 

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý I năm 2018, Cục đã tổ chức đoàn công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống mại dâm. Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo Quyết định 361/QĐ-TTg về việc triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

 

Bên cạnh đó, có 5 địa phương đã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội; 15 địa phương thực hiện mô hình bảo đảm quyền cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 7 địa phương đã triển khai mô hình tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới.

 

Về công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai, trong quý I, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy theo Luật phòng, chống ma túy; soạn thảo báo cáo, xin ý kiến các Bộ, ngành về việc Hỗ trợ Campuchia xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện dựa vào cộng đồng; xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Khung danh mục trang thiết bị tại cơ sở cai nghiện ma túy; xây dựng dự thảo Khung định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng đơn giá dịch vụ công về cai nghiện ma túy; Dự thảo Hướng dẫn Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng; tổ chức hội thảo với SAMHSA… về mô hình hỗ trợ tâm lý xã hội cho người nghiện ma túy…

 

Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ   biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm. Xây dựng Dự thảo, tổ chức các nghiên cứu, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia về các vấn đề quản lý phục vụ nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng, chống mại dâm. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 178, Nghị định 167, Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH; đề xuất xây dựng thông tư ban hành quy trình tiếp cận, hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng. Xây dựng, thử nghiệm bộ công cụ truyền thông, bộ tài liệu tập huấn về phòng ngừa, hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về đổi mới chính sách, dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm; tổ chức các hội thảo chuyên đề, tập huấn giảng viên nguồn về công tác phòng, chống mại dâm. Xây dựng khung kĩ thuật cho 3 mô hình thí điểm các chính sách, dịch vụ và quy trình thực hiện hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng; nghiên cứu, khảo sát đề xuất xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật cho dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội (theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP). Tổ chức các hoạt động phối hợp nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng. Hướng dẫn triển khai các can thiệp thí điểm theo khung kĩ thuật của mô hình tại 10 tỉnh, thành phố lựa chọn thí điểm (tổ chức các hội thảo đồng thuận, hướng dẫn kĩ thuật)…

 

Về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về: Xây dựng khung định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; rà soát, đánh giá chính sách, đánh giá hệ thống cơ sở vật chất, cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; xây dựng, rà soát, thống nhất biểu mẫu thống kê về hỗ trợ nạn nhân; tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực công tác hỗ trợ nạn nhân cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân tại các Bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp huyện... Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nạn nhân tại một số địa phương.

 

 Về công tác cai nghiện và quản lý sau cai: Chuẩn bị và tham gia đoàn Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS ma túy, mại dâm kiểm tra tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Phối hợp với các cơ quan và địa phương đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy (đặc biệt là điều trị nghiện ma túy tổng hợp và thí điểm các mô hình thuốc Đông y do Việt Nam sản xuất). Tiếp tục chỉ đạo địa phương, cơ sở triển khai cập nhật dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội vào phần mềm và bàn giao lại cho địa phương để cập nhật; tiến tới năm 2018 cải cách hành chính, báo cáo số liệu trực tiếp qua phần mềm cập nhật hàng ngày thay thế báo cáo bằng văn bản…

 Nguồn: tiengchuong.vn