Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 30-06-2019 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động ông: Vũ Hồng Thủy Sở Nội vụ 28-06-2019 0
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 20-06-2019 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 09-06-2019 0
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 09-06-2019 0
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 02-06-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 18-05-2019 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, ở thôn, khối phố... Sở Tài chính 12-05-2019 0
Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 12-04-2019 0
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 09-05-2019 0
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 05-05-2019 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 08-05-2019 0
Dự thảo Quyết định sửa Khoản 4, Điều 3, Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 02-05-2019 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và đối tượng, mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 29-04-2019 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Tài chính 29-04-2019 0
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 30-04-2019 0
Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và đối tượng, mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 10-04-2019 0
Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 29-04-2019 0
Dự thảo QĐ v/v bãi bỏ QĐ số 10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm... Sở Khoa học và Công nghệ 26-04-2019 0