Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 19-12-2019 0
Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý KKTCK, KCN giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 21-11-2019 0
Dự thảo Quyết định việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 07-12-2019 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động trên cổng thông tin điện tử tỉnh (Bà La Thị Lạc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lộc Bình) ) Ban TĐKT - Sở Nội vụ 03-12-2019 1
Dự thảo Quyết định việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý khu KTCK 30-11-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa học và Công nghệ 25-11-2019 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 30-10-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định về việc tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 16-11-2019 5
Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố... Sở Nội vụ 15-11-2019 1
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 30-10-2019 0
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 26-10-2019 0
Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 25-10-2019 0
Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung, thay thế QĐ số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp GCN quyền sử dụng đất... Sở Tài nguyên và Môi trường 10-10-2019 0
Dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 04-01-2019 0
Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; Dự thảo Quyết định sửa đổi quy định về hoạt động sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ 29-09-2019 0
Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21-09-2019 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15-09-2019 0
Danh sách các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 24-08-2019 0
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14-09-2019 0
Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 13-09-2019 0