Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 2
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 02-08-2018
 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 20-07-2018
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 30-06-2018
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 01-07-2018
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018
Dự thảo “Quy định chế độ mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018
dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30-06-2018
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30-06-2018
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 129/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của CP
Dự thảo Quyết dịnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Dự thảo QĐ ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 08-06-2018
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qu 04-06-2018