Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08-05-2020 0
Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 30-04-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 24-04-2020 0
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 16-04-2020 0
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 19-04-2020 0
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 17-04-2020 0
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Xây dựng 12-04-2020 0
Tóm tắt thành tích nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15, năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo 27-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 26-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 25-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3, Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn Sở Ngoại vụ 21-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 19-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Sở Công thương 18-03-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Ban Dân tộc 18-03-2020 0
Dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư 17-03-2020 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 4, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đềán sắp xếp lại tổchức bộmáy SởNội vụ Sở Nội vụ 12-03-2020 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơnvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính 11-03-2020 0
Dự thảo QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 05/2018/QĐ-UBND và bổ sung QĐ số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10-03-2020 0
Dự thảo QĐ sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 06-03-2020 0
Dự thảo NQ quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm... Sở Nội vụ 06-03-2020 0