Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15-09-2019 0
Danh sách các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 24-08-2019 0
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14-09-2019 0
Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 13-09-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 26-08-2019 0
Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26-08-2019 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21-07-2019 0
Dự thảo QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 03-08-2019 0
Ban hành Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 01-08-2019 0
dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 05-07-2019 0
Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 30-06-2019 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động ông: Vũ Hồng Thủy Sở Nội vụ 28-06-2019 0
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 20-06-2019 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 09-06-2019 0
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 09-06-2019 0
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 02-06-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 18-05-2019 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, ở thôn, khối phố... Sở Tài chính 12-05-2019 0
Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 12-04-2019 0