Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Ngày 07/9/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trực thuộc Sở Y tế.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập từ tháng 01/2018 trên cơ sở hợp nhất 06 trung tâm trực thuộc Sở Y tế. Hiện tại, Trung tâm có 02 phòng chức năng và 10 khoa chuyên môn. Từ sau khi thành lập, Trung tâm đã tập trung kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức, bộ máy, nhân lực, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, không phát sinh dịch bệnh mới, công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì ổn định, kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm, tập trung thực hiện tốt các dự án về tiêm chủng mở rộng, dân số và phát triển, truyền thông y tế. Tuy nhiên, Trung tâm còn gặp khó khăn do cơ sở vật chất phân tán, kinh phí của một số chương trình hạn chế, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thấp.

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có nhiều cố gắng trong ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ công tác sau khi thành lập. Để bảo đảm các hoạt động thông suốt, hiệu quả, Trung tâm cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, ổn định tổ chức, nhân lực, hoàn thiện các quy chế, quy định; tăng cường các hoạt động chuyên môn, chú trọng các chương trình, dự án, các chỉ tiêu đạt thấp; tập trung thực hiện tốt hoạt động thông tin, truyền thông y tế; quan tâm phát triển hoạt động dịch vụ, từng bước xây dựng cơ chế tự chủ; đẩy mạnh xã hội hóa, liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư; rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. Sở Y tế cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Trung tâm; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Trung tâm./.

 

Phương Linh