Skip to main content

Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2019-2024

Trong hai ngày 25 và 26/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề  “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã phối họp tổ chức được trên 2000 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời phố hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả, chất lượng, chiều sâu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động được  90% hộ dân thực hiện đúng các quy định trong xây dựng, sửa chữa nhà ở, tích cực tham gia đóng góp xây dựng vỉa hè, đường giao thông ngõ xóm, khối phố, điện chiếu sáng, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, đặc biệt đã vận động nhân dân hiến trên 19 nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, làm cầu; kết quả đã có 3/3 xã được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc thành phố còn phối hợp thực hiện hiện tốt cuộc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, tư thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn đã làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã đề ra.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ủy ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thơi đống chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, Mặtt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời Mặt trận tổ quốc thành phố cần thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, địa bàn khu dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng và làm tròn trách nhiệm được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 51 đồng chí, đảm bảo tính đại điện, tính kế thừa, tính tiêu biểu và thiết thực, đồng thời Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV là 10 đồng chí./.

 

Thanh Huệ