Chiều ngày 02/7/2019, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 khoá XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Dự Hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị lần thứ 10, khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18/5/2019 để thảo luận, cho ý kiến, đóng góp, thông qua Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

 

Ngoài ra, Giáo sư Đinh Xuân Dũng cũng truyền đạt đến các đại biểu dự hội nghị một số nội dung trong chuyên đề Xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị.