Chiều ngày 14/1, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Hội nghị tổng kết

 

Trong năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai các chính sách dân tộc đồng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được đầu tư trên địa bàn với tổng kế hoạch vốn trên 226,3 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 431 công trình, ước giá trị giải ngân thanh toán vốn được trên 220 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất đối với người dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn; vai trò của người có uy tín trên địa bàn được phát huy hiệu quả … Công tác phối hợp thực hiện chính sách dân tộc do các ngành quản lý cũng đạt kết quả thiết thực như: chính sách cho vay vốn; các chương trình về giáo dục, y tế; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025…

 

Năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội../.

 

Vi Hoa