Từ tháng 4/2018 đến 10/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Sơn đã và đang thực hiện Dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho Quýt vàng Bắc Sơn.