Sáng ngày 9/8, Sở Tư pháp đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2018.

 

Hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian từ ngày 9 đến 11/8, gần 80 học viên là Lãnh đạo và công chức chuyên môn của Phòng Tư pháp; Lãnh đạo phụ trách và công chức tư pháp hộ tịch của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc và Tràng Định được giới thiệu những nội dung chuyên đề chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ mở, khóa ghi chép, sử dụng sổ, giấy tờ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Luật Nuôi con nuôi; Cập nhật, hướng dẫn sử dụng, ứng dụng Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung thống nhất trên địa bàn tỉnh,…

 

Thông qua Hội nghị tập huấn, sẽ giúp công chức tư pháp hộ tịch nói riêng, Người làm công tác tư pháp hộ tịch nói chung kịp thời nắm bắt những quy định mới và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư pháp của 2 huyện cũng như trên địa bàn tỉnh./.

 

Vi Hoa