Ngày 30/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo: Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập; Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị.

 

Đồng thời, xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường; Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành thảo luận, trao đổi, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; quan tâm đổi mới cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, rà soát lại các dự án đã được giao kế hoạch vốn nhưng tiến độ giải ngân còn chậm; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt; đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

 

Với dự thảo về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập; cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại theo hướng xem xét, hỗ trợ xây dựng phòng học và hỗ trợ lương cho giáo viên; với hỗ trợ xây dựng phòng học cần xây dựng phương án về điều kiện hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, chế tài khi sử dụng kinh phí hỗ trợ.

 

Với dự thảo Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, thống nhất xây dựng thành 02 Chỉ thị về chỉnh trang đô thị và về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Đối với dự thảo Chỉ thị về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cần tập trung làm rõ, nổi bật các vấn đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động, công tác quản lý đất đai, kiện toàn bộ máy, cơ chế chính sách, kinh phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Với dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường đã cơ bản bám sát nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị, cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, đánh giá cụ thể hơn những kết quả trong công tác xã hội hóa của từng ngành, lĩnh vực đã đạt được, về công tác quản lý nhà nước, bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị, trong đó, cần bổ sung nội dung xã hội hóa về giám định tư pháp.

 

Thống nhất thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020; Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung còn lại, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt./.

 

Bích Diệp