Ngày 15/8/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

 

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo Báo cáo, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới 6 tháng đầu năm, bình quân trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt 9,42 tiêu chí/01 xã. Riêng đối với xã Nhất Tiến, là xã đặc biệt khó khăn của huyện, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đến nay, xã đã đạt 06/19 tiêu chí; các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; trong năm 2017, xã phấn đấu đạt thêm 03 tiêu chí về trường học, y tế, thông tin và truyền thông.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện và của xã Nhất Tiến trong xây dựng nông thôn mới. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện, đặc biệt là lãnh đạo xã tiếp tục rà soát, giữ vững đối các tiêu chí đã đạt. Với các tiêu chí chưa đạt chuẩn, cần triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện; trong đó, tiếp tục đầu tư các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường nội đồng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về giao thông trong năm 2018; quan tâm nâng cấp, tu sửa các tuyến kênh mương, bố trí các trạm bơm phục vụ tưới tiêu; xây dựng lộ trình cụ thể, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nghiên cứu, triển khai các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân./.

 

Bích Diệp