Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
402/VP-KTN Về việc kiểm tra trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc cho Khối Dân vận huyện Văn Lãng
400/VP-NC Về việc kiện toàn Trung tâm Y tế đa chức năng tuyến huyện
398/VP-KTN Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất
397/VP-KTN Về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
396/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
393/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
391/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
257/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2020
256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
255/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương nhiệm vụ và giá gói thầu kiểm toán dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn”
254/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện và đường đô thị huyện Cao Lộc năm 2020
248/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
100/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg
95/UBND-KTN V/v giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020
93/UBND-KTN V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần kho vận Quốc tế Đông Dương
92/UBND-NC V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật viên đường bộ và kỹ thuật viên bến phà
385/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
383/VP-KTTH Về việc tham gia Đoàn Giao dịch thương mại tại Hoa Kỳ
382/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
381/VP-NC Về việc phối hợp tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn trên Báo Đại biểu Nhân dân
378/VP-KTN Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
377/VP-KGVX Về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng
375/VP-KGVX Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
374/VP-KGVX Về việc tăng cường quản lý, giám sát người Lạng Sơn từ Trung Quốc về nước và đang ở Trung Quốc
247/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích giúp Nhân dân khắc phục mưa đá dịp Tết Nguyên Đán 2020)
373/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Vũ về miễn, giảm tiền thuê đất
372/VP-KTN Về việc xem xét triển khai Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
371/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 02 (ngày 12/02/2020)
370/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
369/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
368/VP-KGVX Về việc đăng cai Hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Giáo dục Quảng Tây (Trung Quốc)
366/VP-KGVX Về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục văn bản tại Công văn số 775/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ
365/VP-KGVX Về việc khảo sát cổ sinh vật tại hang Thẩm Khuyên và Thẩm Hai
364/VP-KTTH Về việc tổ chức hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và các lực lượng chức năng phía Trung Quốc
363/VP-KTTH Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
40/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; dự thảo Quy chế quản lý văn bản điện tử và Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng
39/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, quyết định việc thu phí hoàn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1)
38/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Bắc Sơn
37/GM-UBND Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Hữu Lũng
36/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và xem xét dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn