Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
510/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
509/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
508/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2741/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2740/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
192/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
191/KH-UBND Thực hiện Kết luận thanh tra số 634/KL-TTBNV ngày 12/12/2019 của Thanh tra Bộ Nội vụ
190/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1406 /UBND-KTN V/v chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giấy huyện Đình Lập
1405 /UBND-KTN /v chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1
1404/UBND-NC V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020
1403/UBND-NC V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
1402 /UBND-NC V/v kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
1401/UBND-TH V/v nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020
1400/UBND-KTN V/v ủy quyền phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Giếng khoan cấp nước cho Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Co Sâu
1396/UBND-NC V/v ý kiến đối với dự thảoKế hoạch công tácnăm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
1394/UBND-KGVX V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học ở xã vùng cao,biên giới tỉnh Lạng Sơn
5349/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc
5347/VP-KTN Về việc triển khai, thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
5346/VP-NC Về việc chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng thuộc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh
5343/VP-NC Về việc triển khai, thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị
5342/VP-KTN Về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
5341/VP-NC Về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
5338/VP-KGVX Về việc thực hiện Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng
5337/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc"
5332/VP-KTN Về việc xem xét, hướng dẫn HTX Nông lâm nghiệp Dịch vụ du lịch và Thương mại Hà Giang lập dự án đầu tư
5331/VP-KTTH Về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và đề xuất kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020)
189/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020
1393/UBND-NC V/v chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1392/UBND-NC V/v chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các Sở, ban, ngành
1391/UBND-NC V/v không thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
1390/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1388/UBND-KTN V/v gia hạn dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
736/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông n
5330/VP-KTN Về việc phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
5329/VP-KGVX Về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025
5326/VP-KGVX Về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2019-2020
5323/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2739/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn