Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1702/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
1701/VP-KGVX Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo lưu học sinh Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2020-2025
1700/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2311/BNN-PCTT ngày 31/3/2020
1699/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động
1697/VP-KGVX Về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4159-TB/VPTU, ngày 24/4/2020
1694/VP-KTTH Về việc chuẩn bị báo cáo, bài phát biểu tham luận phục vụ tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
1693/VP-KTN Về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW
1692/VP-KTTH Về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020
442/UBND-KGVX Phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
762/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đợt bổ sung)
761/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 gây ra trên các tuyến đường huyện ĐH.60, ĐH.61, ĐH.62, ĐH.64, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 gây ra trên các tuyến đường huyện ĐH.50, ĐH.52, ĐH.54, ĐH.55, ĐH.56, ĐH.59, ĐH.59B, ĐH.59C, huyện Văn Quan, LS
440/UBND-NC V/v tăng cường vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
1690/VP-KTN Về việc rà soát, trình ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị
1689/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2753/BNN-KTHT ngày 22/4/2020
1688/VP-KTN Về việc rà soát, cung cấp số liệu xây dựng Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
1687/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn, phát triển làng nghề
1684/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1683/VP-KTTH Về việc phúc đáp đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc
1682/VP-KTTH Về việc đồng ý bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1681/VP-KTN Về việc chưa xem xét ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công
1680/VP-KTN Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủtướng Chính phủ
248/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2020 (ngày 24/4/2020)
759/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Quan
758/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Tràng Định
757/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bình Gia
756/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Cao Lộc
755/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Quan
754/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Lãng
753/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo của Huyện Lộc Bình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
752/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Chi Lăng
751/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng
746/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
745/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Lộc Bình
744/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Văn Lãng
742/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng
741/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Đình Lập
740/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Chi Lăng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
147/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng bauxit các mỏ tại các xã của huyện Bắc Sơn và đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam về xử lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân
146/GM-UBND Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị