Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc
2317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gỗ công nghiệp
2292/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc
2238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2133/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill
2121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
2121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
2120/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cao Lộc
2117a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2117a/QĐ-ubnd Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2116a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2116a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2115/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc
2114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định
2113/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tràng Định
2111/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bắc Sơn
2110/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng
2109/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng
2108/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập
2107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
2106/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi Lăng
2105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng
2104/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan
2103/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan
2102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lộc Bình
2101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình
2100/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2100/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2098/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia (bản chuẩn, nhờ đơn vị xoá giúp bản điện đã gửi t
2097/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2090/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
2060/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng chế biến hạt mài Corindon nâu Chi Lăng
2051/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình
2051/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện LB
2046 /QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện TĐ
2013/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo ngành Điều dưỡng thuộc Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, năm 2019
2004/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất bột thạch
1994/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn