Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu quả cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1270/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
1255/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas Hàng Phong
1253/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
1127/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
1126/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện thôn Khuôn Bồng xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
0164/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1030/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Xưởng chế biến gỗ My Dream
854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3
811/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần: Đường Lũng Pa – Pắc Kéo, huyện Văn Quan, thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)
807/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự án Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm
801/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
573/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2215/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
2331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố lạng Sơn
2232/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2230/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan
2229/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi Lăng
2228/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng
2227/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cao Lộc
2226/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc
2225/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng
2224/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng
2223/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2222/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập
2221/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2220/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lộc Bình
2219/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình
2218/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định
2217/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyệnTràng Định
2216/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan
2214/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia