Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3219/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn
3218/VP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC.
3217/VP-KTN Về việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cụ thể hóa quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính.
3216/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang năm 2018
3215/VP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
3212/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Vũ
3211/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
3204/VP-NC Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 105-CV/BCSĐ, ngày 26/7/2018 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1568/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình La, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1567/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ
1566/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc IV giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư
1557/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
3203/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải
3202/VP-KTN Về việc kinh phí khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1, xi măng giao thông nông thôn
3201/VP-KTN Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện do cơ bão số 3 và đợt mưa từ ngày 28/7 - 30/7/2018
3200/VP-KTN Về việc đề xuất thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Giao thông vận tải
3199VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP
3197/VP-NC Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh
3196/VP-KTTH Về việc tổ chức thực hiện sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và quy định của pháp luật
3195/VP-KTTH Về việc lấy ý kiến tham gia về cơ chế chính sách tài chính đối với BQL KCN, KKT, đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ dự án đầu tư phát triển KCHT KCN và tổ chức kinh tế có liên quan đến KCN, KKT
3190/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 431/BC-SKH của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3180/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh
3177/VP-KGVX Về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
3175/VP-KGVX Về việc báo cáo đánh giá thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
3174/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
3173/VP-TH Về việc dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội
1536/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3172/VP-KTTH Về việc đề xuất các dự án và xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN năm 2019 -2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020
3169/VP-NC Về việc quy trình xin chủ trương thành lập hoặc giải thể và bố trí nhân sự lãnh đạo các tổ chức hữu nghị các cấp
3167/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư GP
3166/VP-KTN Về việc thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 2524/VP-KTN ngày 05/7/2018
3164/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương
3162/VP-KTN Về việc thẩm tra các Tờ trình số 153/TTr-SYT và số 154/TTr-SYT ngày 17/7/2018 của Sở Y tế
3159/VP-KTN Về việc khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn
3158/VP-KTN Về việc chủ trương thu hồi khu đất ao Rọ áng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
3157/VP-KTN Về việc xây dựng Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021 - 2025
3156/VP-KTN Về việc kiểm toán quyết toán công trình Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (PPP)
3155/VP-KSTT Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
3153/VP-KGVX Về việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
3152/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 1751/TTr-SGDĐT ngày 08/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo